Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a používanie cookies.

Ďakujeme za Vašu návštevu na webových stránkach Information Planet.

Ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov je pre medzinárodný tím spoločnosti Information Planet prioritou.

 1. Odoslaním objednávky prostredníctvom vyplneného internetového formulára na poskytnutie produktov a služieb užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Poskytovateľ je správcom osobných údajov úžívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR“). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.      Odoslaním objednávky z internetového formulára na poskytnutie produktu či služieb potvrdzuje užívateľ, že je vyrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich akceptuje v celom rozsahu. Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovaní nároku z týchto zmluvných vzťahov po dobu 5 rokov. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.
 4. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.
 5. Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR.      
 6. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.    Užívateľ nemá povinnosť nemá poskytnúť osobné údaje.        
 7. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre zabezpečenie všetkých služieb klientovi pred odletom a počas pobytu v zahraničí:
 • pre uzavretie a plnenie zmluvy, zaslanie ponuky či cenovej kalkulácie na mieru klientovi, poskytnutie odpovede na vznesenú otázku užívateľa, vybavenie vízovej žiadosti s údajmi o vašom predchádzajúcom pobyte, štúdiu, práci v zahraničí, finančnom krytí, kúpe letenky, oficiálny preklad dokumentov zo slovenského do anglického jazyka, pre účtovníctvo a pre platby vášho školného v zahraničí, vybavenie žiadosti o študentskú pôžičku, podanie prihlášky na jazykový, stredoškolský, vyšší odborný, univerzitný kurz či do iného typu programu, zabezpečenie všetkých služieb v cieľovej destinácií ako jezabezpečenie ubytovania v cieľovej destinácii, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie práce v zahraničí, otvorenie bankového účtu v mieste pobytu, polupráca s vašou vybranou školou
 • Osobné informácie odovzdáva klient členom skupiny Information Planet: Information Planet Australia, Information Planet Canada, iPlanet s.r.o.
 • Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vyššie spomínané služby zo strany pokytovateľa plniť.
 • Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

Upozornenie k obchodnému oznámeniu

Záujemca o využívanie služieb Poskytovateľa zaškrtnutím súhlasu o zasielaní ponúk a noviniek, ktoré je súčasťou kontaktného formulára:

 

Súhlasí s použitím svojich osobných údajov aj pre marketingové účely a ďalej elektronického zasielania obchodných oznámení, predaja, prieskumu trhu a priamych ponúk služieb zo strany Poskytovatela a tretích subjektov, nie však častejšie ako 1x mesačne    Pokiaľ ste našim klientom, predpokladáme, že vás naše novinky a aktuality zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od ukončenia štúdia v zahraničí, prípadne od vašej inej pohľadávky.    Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery iba na základe vášho súhlasu, a to najdlhšie po dobu 5 rokov od udelenia.   Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom newslettri.  Prehlasuje, že zasielanie informácií nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. Č. 40/1995 zb. V znení noviel, pretože užívateľ so zasielaním informácií v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. vyslovene súhlasí.

Súhlas podľa tohto odstavca môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@informationplanet.sk. Alebo sa odhlásiť priamo v elektronickom obchodnom oznámení prostredníctvom linku na odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom newsletteri.

 

Cookie

Viac informácií o súboroch Cookies nájdete tu: http://www.aboutcookies.org. Pre získanie informácií, ako spoločnosť Google a jej partneri využívajú súbory Cookies v reklame, viac informácií získate tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/, a tu nájdete detailné informácie, ktoré typy súboru cookies využíva spoločnosť Google a jej partneri: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/. Cookies možu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. Relačné alebo „session cookies“). To znamená, že existujú iba počas spustenia prehliadača; po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistant cookies“). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového a internetového prehliadača. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.   Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácii súbory cookies. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie  Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.

Odmietnutie súborov Cookie

Používanie súboru cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie prijíma už vo východzom nastavení. Užívatelia, ktorí si ukladanie súboru cookie neprajú, môžu pomocou nastavenia webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

 

Prípadne môžu využiť nástroj tretích strán, napr. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Záverečné ustanovenie

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich stránkach.

Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach, týkajúcich sa týchto podmienok: +421 902 38 31 38 , info@informationplanet.sk

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňoch 25.5.2018

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu súhlasíte s ich použitím.